Nauja asociacijos valdyba

Nauja asociacijos valdyba

2018 metų vasario 11 dienos popietę įvyko MA-URI.LT asociacijos Visuotinis narių susitikimas bei Valdybos rinkimai.

Susitikome visi kartu ne tik aptarti metų veiklą bei žmones, kurie imasi ją vairuoti ir suburti narius, tačiau ir geriau pažinti vienas kitą – kuo pulsuoja mūsų gyvenimai, kas džiugina, kokie iššūkiai pasitinka. Tokią bendrystę ypatingai vertiname. Turėdami didelę MA-URI principų, elementų ir įrankių įvairovę mes ištiesų galime sustiprinti bendrą ratą, kuriame per šokį, maldą ir širdžių susitikimą įgaliname save siekti to, kuo tikime, dalintis žiniomis ne tik su klientais ar besidominčiais MA-URI, tačiau ir vienas su kitu. Juk visuomet yra ko pasimokyti vieniems iš kitų, o ir begalinis noras palaikyti, dalintis, atsiremti.

Nuo 2018 metų vasario mėnesio MA-URI.LT asociacijos naujai suformuota valdyba 3 metų kadencijai: Danutė NaujalienėJurgita MatuizienėJustina KuckailienėRūta Ruolytė-VerchooreJūratė Sabaitė (nuotraukos atitinka išvardintą eiliškumą iš kairės į dešinę).

    

Naujoms valdybos narėms pritarta vienbalsiu sutarimu: 8 nariai balsavo „už" ir 0 narių balsavo „prieš". Ši valdybos sudėtis išrinkta trijų metų kadencijai (pagal įstatų 6.7.1. punktą). Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 9 nariai, iš kurių 8 – tikrieji asociacijos nariai, turintys balsavimo teisę.   

Mūsų visų pamilta Danutė Naujalienė Asociacijos valdybos bendru sutarimu tapo Asociacijos pirmininke. Šį sprendimą priėmė Valdyba 2018 metų vasario 12 dieną vienbalsiu sutarimu: 4 nariai balsavo „už" ir 0 narių balsavo „prieš". Valdybos posėdyje dalyvavo 4 Valdybos nariai. 

- - -

2020-aisiais metais MA-URI.LT asociaciją sudaro 22 nariai.

Džiaugsmingai ir su nauju įkvėpimu esame nusiteikę tęsti mums įprastas veiklas, o ir pasiruošę imtis naujų darbų siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus. 

MA-URI.LT asociacijos tikslai (cituojama Įstatų dalis):

2.1.1. vienyti Lietuvos MA-URI praktikuotojus, MA-URI mokymo programos trenerius ir visų lygių studentus;

2.1.2. propaguoti sveiką ir sąmoningą gyvenimo būdą, puoselėjantį žmogaus fizinę, emocinę ir dvasinę gerovę panaudojant MA-URI teikiamas galimybes;

2.1.3. kurti ir viešinti iniciatyvas, skleisti informaciją bei žinias apie MA-URI mokymą ir praktiką ir sveiką gyvenimo būdą bei siekti užtikrinti vartotojams teikiamų mokymo ir sveikatinimo paslaugų kokybę;

2.1.4. organizuoti MA-URI mokymus;

2.1.5. kelti ir palaikyti Asociacijos narių kvalifikaciją;

2.1.6. koordinuoti Asociacijos narių veiklą;

2.1.7. saugoti MA-URI principus ir vertybes;

2.1.8. atstovauti Asociacijos nariams ir jų interesams visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose ir įstaigose;

2.1.9. bendradarbiauti su kitų šalių MA-URI asociacijomis ar kitomis MA-URI organizacijomis bei iniciatyvomis, susijusiomis su MA-URI;

2.1.10. remti įvairias savanorystės bei labdaros iniciatyvas, skirtas gyvenimo kokybei didinti, kurių imasi Asociacijos nariai;

2.1.11. vykdyti su aukščiau išvardintais asociacijos tikslais susijusią projektinę veiklą.

2.2. Asociacija gali užsiimti bet kokia teisės aktais nedraudžiama veikla, šiuose įstatuose nurodytų tikslų įgyvendinimui rengia projektus, gauna paramą, teikia paslaugas ir vykdo kitą veiklą bei naudojasi teisėmis, numatytomis šiuose įstatuose. 

MA-URI.LT asociacijos įstatus galima skaityti čia.

- - -

Su didele padėka MA-URI.LT asociacijos steigėjoms, 

didele meile mūsų MA-URI mokytojams Katjai ir Hemiui Fox, dėkingumu mūsų trenerėms

     

© Ma-uri institutas  |  Versija spausdinimui  |    |  prisijungti
MA-URI